About Us

About Us

การศึกษาการเมือง และเรียนรู้ถึงการทำงานของนักการเมืองที่คุณประทับใจในปัจจุบันที่มีชื่อเสียง การพัฒนาการเมืองระหว่างประเทศทฤษฎีทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ เจ้าหน้าที่ของเราแนะนำรัฐบาลที่มีความเคลื่อนไหวตลอดทั่วโลก และองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับความหลากหลายของปัญหาต่างๆ เราทุ่มเทเพื่อนำเสนอที่โดดเด่น และเพื่อการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น